پزشکان همکار
"پزشکان محترم و ارزشمندی که در همکاری با شرکت پل سلامت ایرانیان از محصولات ما استفاده می کنند."
دکتر کامبيز رادفر

دکتر کامبيز رادفر

متخصص ارتوپدي

دکتر برقعي

دکتر برقعي

متخصص ارتوپدي

دکتر سيد ابراهيم موسوي

دکتر سيد ابراهيم موسوي

متخصص ارتوپدي

دکتر عزيز الله شيرواني

دکتر عزيز الله شيرواني

متخصص ارتوپدي

دکتر فرهمندي

دکتر فرهمندي

متخصص ارتوپدي

دکتر محمد تقي نوربخش

دکتر محمد تقي نوربخش

متخصص زانو

دکتر کامراني

دکتر کامراني

جراح ارتوپد - متخصص دست

دکتر بيتا نيازي

دکتر بيتا نيازي

جراح اعصاب

دکتر سيد محسن سيد صالحي

دکتر سيد محسن سيد صالحي

متخصص ارتوپدي

دکتر علي زمان محمدي

دکتر علي زمان محمدي

متخصص ارتوپدي

دکتر قاسمپور

دکتر قاسمپور

متخصص ارتوپدي

دکتر مسعود بهنود

دکتر مسعود بهنود

متخصص ارتوپدي

دکتر امير بهرام مهراد

دکتر امير بهرام مهراد

متخصص ارتوپدي

دکتر پناهي

دکتر پناهي

متخصص ارتوپدي

دکتر شهريار عبدهو

دکتر شهريار عبدهو

متخصص ارتوپدي

دکتر علي مصطفوي

دکتر علي مصطفوي

متخصص ارتوپدي

دکتر لايقي

دکتر لايقي

متخصص دست

دکتر ملک خياط

دکتر ملک خياط

متخصص ارتوپدي

دکتر انصاري پور

دکتر انصاري پور

متخصص ارتوپدي

دکتر رضايي

دکتر رضايي

متخصص ارتوپدي

دکتر شهرياري

دکتر شهرياري

متخصص ارتوپدي

دکتر غفاري

دکتر غفاري

متخصص اسپاين

دکتر محسن توکلي

دکتر محسن توکلي

متخصص ارتوپدي

دکتر مهرداد مستحفظ

دکتر مهرداد مستحفظ

متخصص ارتوپدي

دکتر ايماني

دکتر ايماني

متخصص ارتوپدي

دکتر روشنک مرادي

دکتر روشنک مرادي

جراح ارتوپد - متخصص دست

دکتر صابر

دکتر صابر

متخصص ارتوپدي

دکتر فاطمه لطف الهي

دکتر فاطمه لطف الهي

متخصص ارتوپدي

دکتر محمد تقي خسرواني

دکتر محمد تقي خسرواني

فوق تخصص زانو

دکتر مهشيد اجود

دکتر مهشيد اجود

متخصص ارتوپدي

دکتر بابک پورکهن

دکتر بابک پورکهن

متخصص ارتوپدي

دکتر سپندر

دکتر سپندر

متخصص ارتوپدي